سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش پنجم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش ششم - زمینه - گاهی دلم میگیره از بس که . . .
بخش ششم - زمینه - گاهی دلم میگیره از بس که . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش نهم - شور - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم . . .
بخش نهم - شور - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
بخش یازدهم - شور - اگر تو را نداشتم . . .
بخش یازدهم - شور - اگر تو را نداشتم . . . - شب هشتم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/7
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
پخش چهارم - روضه - حاج سعید خرازی
پخش چهارم - روضه - حاج سعید خرازی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش پنجم - زمینه - دشت کربلا پر از شمیم مجتبی (ع) . . .
بخش پنجم - زمینه - دشت کربلا پر از شمیم مجتبی (ع) . . . - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش ششم - شور - یا علی و یا عظیم . . .
بخش ششم - شور - یا علی و یا عظیم . . . - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش هفتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر
بخش هفتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
بخش هشتم - مدح - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - مدح - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/6
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش پنجم - روضه -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - روضه -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش ششم - قرآن به سر- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - قرآن به سر- حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش هفتم - زمینه - سلام ای تنها یار من زهرا (س) . . .
بخش هفتم - زمینه - سلام ای تنها یار من زهرا (س) . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش هشتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر (ع) . . .
بخش هشتم - تک - تشنه منم حضرت دریا حیدر (ع) . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
بخش دهم - شور - درستش کن خراب کردم . . .
بخش دهم - شور - درستش کن خراب کردم . . . - شب ششم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/5
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
پخش پنجم - زمینه - از پای نیزه لالایی میگم . . .
پخش پنجم - زمینه - از پای نیزه لالایی میگم . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش ششم - شور - لالا لا لا گل پونه . . .
بخش ششم - شور - لالا لا لا گل پونه . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
بخش هفتم - شور - یا علی و یا عظیم . . .
بخش هفتم - شور - یا علی و یا عظیم . . . - شب پنجم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/4
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی گودرزی - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش سوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش پنجم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش ششم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش هفتم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - قرآن به سر - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش هشتم - زمینه - آروم آروم میری بابا حیدر . .
بخش هشتم - زمینه - آروم آروم میری بابا حیدر . . - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
بخش دهم - شور - درستش کن ، خراب کردم . . .
بخش دهم - شور - درستش کن ، خراب کردم . . . - شب چهارم هشت شب عاشقی 1398 - لیلة القدر 1398/3/3
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش سوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
پخش پنجم - روضه - حاج مهدی عزیزیان
پخش پنجم - روضه - حاج مهدی عزیزیان - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش ششم - روضه - حاج علی علیان
بخش ششم - روضه - حاج علی علیان - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
بخش هفتم - زمینه - داد از دوری ، داد از غم . . .
بخش هفتم - زمینه - داد از دوری ، داد از غم . . . - شب سوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/2
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش چهارم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
پخش پنجم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
پخش پنجم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش ششم - زمینه - آقا جون سر از من و سروری از تو . . .
بخش ششم - زمینه - آقا جون سر از من و سروری از تو . . . - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش هفتم - شور - اللهم رب شهر الرمضان . . .
بخش هفتم - شور - اللهم رب شهر الرمضان . . . - شب دوم هشت شب عاشقی 1398 1398/3/1
بخش اول - شرخوانی - بسم رب النور من هستم مسلمان حسن (ع) . . .
بخش اول - شرخوانی - بسم رب النور من هستم مسلمان حسن (ع) . . . - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 98 1398/2/31
بخش دوم - سرود - شب شب تولد کریمه . . .
بخش دوم - سرود - شب شب تولد کریمه . . . - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 98 1398/2/31
بخش پنجم - شور - کربلایی سجاد محمدی
بخش پنجم - شور - کربلایی سجاد محمدی - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 98 1398/2/31
سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق
سخنرانی حجت الاسلام موسوی مطلق - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
بخش پنجم - شور - مرده بدم زنده شدم...
بخش پنجم - شور - مرده بدم زنده شدم... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
بخش هفتم - شور - بی تو هوای زمونه سرده...
بخش هفتم - شور - بی تو هوای زمونه سرده... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1398 1398/1/31
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
بخش اول - شور - نیمه شب و داره صدا میاد . . .
بخش اول - شور - نیمه شب و داره صدا میاد . . . - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
بخش دوم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
بخش سوم - سرود - جلوه خدا از راه اومد . . .
بخش سوم - سرود - جلوه خدا از راه اومد . . . - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
بخش چهارم - شور - به به از این حسن خداوندی . . .
بخش چهارم - شور - به به از این حسن خداوندی . . . - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
بخش پنجم - سرود - دل من مست مست مسته . . .
بخش پنجم - سرود - دل من مست مست مسته . . . - جشن میلاد امام سجاد (ع) 1398 1398/1/21
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش اول - سرود - نیمه شبه و داره صدا میاد . . .
بخش اول - سرود - نیمه شبه و داره صدا میاد . . . - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش دوم - سرود - دست خودم نیست اگه بیتابم . . .
بخش دوم - سرود - دست خودم نیست اگه بیتابم . . . - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش سوم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش چهارم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش پنجم - شور - به به از این حسن خداوندی . . .
بخش پنجم - شور - به به از این حسن خداوندی . . . - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش ششم - شور - وقتی دلتنگم . . .
بخش ششم - شور - وقتی دلتنگم . . . - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20
بخش هفتم - نغمه خوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - نغمه خوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد حضرت عباس (ع) 1398 1398/1/20