سخنرانی-حجت الاسلام علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام علوی تهرانی - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش هشتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی
بخش هشتم-واحد-کربلایی سجاد محمدی - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش دهم- شور- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم- شور- حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم فاطمیه 1397 1397/11/23
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم فاطمیه1397 1397/11/23
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-واحد-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش دهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم - شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول فاطمیه 1397 1397/11/18
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
بخش هفتم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی
بخش هفتم - واحد - حاج ابراهیم رحیمی - شب دوم فاطمیه 1397 1397/11/18
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی
سخنرانی-حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول فاطمیه 97 1397/11/15
بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها...
بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397 1397/9/3
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده...
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397 1397/9/3
سخنرانی-حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی-حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/4
بخش اول-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/4
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز دوم موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/4
سخنرانی - حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی - حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
بخش هفتم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم روز اول موکب ریحانه الحسین (س) 1440 1397/8/3
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش اول - روضه - حاج سید محمد جوادی
بخش اول - روضه - حاج سید محمد جوادی - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش ششم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هشتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش یازدهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوازدهم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوازدهم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
سخنرانی - حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی - حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوم - روضه - کربلایی مهدی لیثی
بخش دوم - روضه - کربلایی مهدی لیثی - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش پنجم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهاردهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهاردهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دوم - روضه - حاج سید محمد جوادی
بخش دوم - روضه - حاج سید محمد جوادی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش ششم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش هفتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش هشتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش نهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دهم - واحد - حاج احمد نیکبختیان
بخش دهم - واحد - حاج احمد نیکبختیان - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش یازدهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دوازدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی
بخش دوازدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش سیزدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی
بخش سیزدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش هفتم-واحد-کربلایی مجید قناعت جو
بخش هفتم-واحد-کربلایی مجید قناعت جو - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش هشتم-شور-کربلایی محمد حسین حدادیان
بخش هشتم-شور-کربلایی محمد حسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش نهم - شور - کربلایی محمد حسین حدادیان
بخش نهم - شور - کربلایی محمد حسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان
بخش دهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش یازدهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان
بخش یازدهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دوازدهم - نغمه - حاج حسین خلجی
بخش دوازدهم - نغمه - حاج حسین خلجی - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23