سخنرانی-حجّـت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق
سخنرانی-حجّـت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی قاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی قاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش سوم-روضه-حجّـت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی;
بخش سوم-روضه-حجّـت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی; - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش چهارم-نغمه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-نغمه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش پنجم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش ششم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش هفتم-واحد-کربلایی سید حجت بحر العلومی
بخش هفتم-واحد-کربلایی سید حجت بحر العلومی - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش هشتم-واحد-کربلایی محمدرضا میرزاخانی
بخش هشتم-واحد-کربلایی محمدرضا میرزاخانی - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش نهم-تک-کربلایی محمد رضا دولابی
بخش نهم-تک-کربلایی محمد رضا دولابی - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش دهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش یازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷ 1397/5/20
بخش اول-روضه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
بخش دوم-روضه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
بخش سوم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
بخش چهارم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-زمینه- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
بخش پنجم-زشور- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زشور- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
بخش ششم-شور- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور- حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷ 1397/4/17
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش چهارم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش نهم -شور -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم -شور -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش دهم -شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم -شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش یازدهم نغمه -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم نغمه -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش دوم-روضه-کربلایی مجید بادکوبه
بخش دوم-روضه-کربلایی مجید بادکوبه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش سوم- شعر خوانی-برادر قاسم صرافان
بخش سوم- شعر خوانی-برادر قاسم صرافان - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش چهارم - حاج سید مجید بنی فاطمه - زمینه
بخش چهارم - حاج سید مجید بنی فاطمه - زمینه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش ششم - دودمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - دودمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش هفتم- زمینه- کربلایی محسن عرب خالقی
بخش هفتم- زمینه- کربلایی محسن عرب خالقی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش نهم-شور-کربلایی امیر عباسی
بخش نهم-شور-کربلایی امیر عباسی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش دهم- زمینه- حاج امیر عباسی
بخش دهم- زمینه- حاج امیر عباسی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش یازدهم- حاج سید مجید بنی فاطمه/کربلایی محسن عرب خالقی
بخش یازدهم- حاج سید مجید بنی فاطمه/کربلایی محسن عرب خالقی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش چهارم-مراسم قرآن سر گرفتن
بخش چهارم-مراسم قرآن سر گرفتن - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش ششم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش پنجم-روضه-حاج علی علیان
بخش پنجم-روضه-حاج علی علیان - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش سوم-مناجات امیرالمومنین-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-مناجات امیرالمومنین-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش پنجم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش ششم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش هفتم-زمینه-کربلایی سجاد محمدی
بخش هفتم-زمینه-کربلایی سجاد محمدی - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش اول-مناجات الله رب شهر الرمضان-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات الله رب شهر الرمضان-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش پنجم-زمینه-علمدار بر میگرده...
بخش پنجم-زمینه-علمدار بر میگرده... - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش ششم-شور-کربلایی سجاد محمدی
بخش ششم-شور-کربلایی سجاد محمدی - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش دوم-مناجات -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش پنجم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش هشتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش نهم-شور-کربلایی جواد پرچمی
بخش نهم-شور-کربلایی جواد پرچمی - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12