سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش چهارم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش نهم -شور -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم -شور -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش دهم -شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم -شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
بخش یازدهم نغمه -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم نغمه -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/17
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش دوم-روضه-کربلایی مجید بادکوبه
بخش دوم-روضه-کربلایی مجید بادکوبه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش سوم- شعر خوانی-برادر قاسم صرافان
بخش سوم- شعر خوانی-برادر قاسم صرافان - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش چهارم - حاج سید مجید بنی فاطمه - زمینه
بخش چهارم - حاج سید مجید بنی فاطمه - زمینه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش ششم - دودمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - دودمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش هفتم- زمینه- کربلایی محسن عرب خالقی
بخش هفتم- زمینه- کربلایی محسن عرب خالقی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش نهم-شور-کربلایی امیر عباسی
بخش نهم-شور-کربلایی امیر عباسی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش دهم- زمینه- حاج امیر عباسی
بخش دهم- زمینه- حاج امیر عباسی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
بخش یازدهم- حاج سید مجید بنی فاطمه/کربلایی محسن عرب خالقی
بخش یازدهم- حاج سید مجید بنی فاطمه/کربلایی محسن عرب خالقی - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/16
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش چهارم-مراسم قرآن سر گرفتن
بخش چهارم-مراسم قرآن سر گرفتن - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش ششم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/15
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش پنجم-روضه-حاج علی علیان
بخش پنجم-روضه-حاج علی علیان - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/14
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش سوم-مناجات امیرالمومنین-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-مناجات امیرالمومنین-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش پنجم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش ششم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش هفتم-زمینه-کربلایی سجاد محمدی
بخش هفتم-زمینه-کربلایی سجاد محمدی - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/13
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش اول-مناجات الله رب شهر الرمضان-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات الله رب شهر الرمضان-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش پنجم-زمینه-علمدار بر میگرده...
بخش پنجم-زمینه-علمدار بر میگرده... - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش ششم-شور-کربلایی سجاد محمدی
بخش ششم-شور-کربلایی سجاد محمدی - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش دوم-مناجات -حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-مناجات -حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-زیارت امین الله-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش پنجم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-روضه حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش هشتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
بخش نهم-شور-کربلایی جواد پرچمی
بخش نهم-شور-کربلایی جواد پرچمی - شب سوم هشت شب عاشقی 1397 1397/3/12
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش اول-شور- حاج ابوالفضل بختیاری
بخش اول-شور- حاج ابوالفضل بختیاری - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش دوم-شعرخوانی-حاج ابوالفضل بختیاری
بخش دوم-شعرخوانی-حاج ابوالفضل بختیاری - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش سوم- سرود- حاج ابوالفضل بختیاری
بخش سوم- سرود- حاج ابوالفضل بختیاری - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش چهارم-شور-حاج ابوالفضل بختیاری
بخش چهارم-شور-حاج ابوالفضل بختیاری - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش پنجم- شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش ششم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش هفتم-نغمه خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-نغمه خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه - جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1397 1397/3/10
بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن
بخش دوم - سرود - شب عشق و شب باغه و گلشن - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3
بخش سوم - سرود - خوب میدونم یه روزی میرسی
بخش سوم - سرود - خوب میدونم یه روزی میرسی - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3
بخش چهارم - شور - تو آسمونا آئینه بندونه...
بخش چهارم - شور - تو آسمونا آئینه بندونه... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3
بخش پنجم - سرود - من خزون خشک و زردم آقا...
بخش پنجم - سرود - من خزون خشک و زردم آقا... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3
بخش ششم - شور - حاج احمد نیکبختیان
بخش ششم - شور - حاج احمد نیکبختیان - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3
بخش هفتم - شور - زمستونم بهاری شد...
بخش هفتم - شور - زمستونم بهاری شد... - جشن میلاد امام زمان (عج) 1397 1397/2/3