سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش اول - روضه - حاج سید محمد جوادی
بخش اول - روضه - حاج سید محمد جوادی - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش ششم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هشتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش یازدهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوازدهم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوازدهم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب چهارم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
سخنرانی - حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی - حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش دوم - روضه - کربلایی مهدی لیثی
بخش دوم - روضه - کربلایی مهدی لیثی - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش پنجم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/25
بخش چهاردهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهاردهم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دوم - روضه - حاج سید محمد جوادی
بخش دوم - روضه - حاج سید محمد جوادی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش ششم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش هفتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش هشتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش نهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دهم - واحد - حاج احمد نیکبختیان
بخش دهم - واحد - حاج احمد نیکبختیان - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش یازدهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش دوازدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی
بخش دوازدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
بخش سیزدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی
بخش سیزدهم - شور - حاج محسن عرب خالقی - شب سوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/24
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش هفتم-واحد-کربلایی مجید قناعت جو
بخش هفتم-واحد-کربلایی مجید قناعت جو - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش هشتم-شور-کربلایی محمد حسین حدادیان
بخش هشتم-شور-کربلایی محمد حسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش نهم - شور - کربلایی محمد حسین حدادیان
بخش نهم - شور - کربلایی محمد حسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان
بخش دهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش یازدهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان
بخش یازدهم - شور - کربلایی محمدحسین حدادیان - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
بخش دوازدهم - نغمه - حاج حسین خلجی
بخش دوازدهم - نغمه - حاج حسین خلجی - شب دوم مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/23
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف
سخنرانی-حجت الاسلام شیخ عباس صراف - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش پنجم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش ششم - تک - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - تک - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش هفتم- شور - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم- شور - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش هشتم -شور- حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم -شور- حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440 1397/7/20
بخش یازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام 1440 1397/6/29
بخش دوازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوازدهم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام 1440 1397/6/29
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام 1440 1397/6/29
بخش پنجم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام 1440 1397/6/29
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام 1440 1397/6/29
بخش چهارم - پیش زمینه‌ - یارا دلبر و دلدارا...
بخش چهارم - پیش زمینه‌ - یارا دلبر و دلدارا... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27
بخش پنجم - زمینه - جان و روح دلهایی تو ...
بخش پنجم - زمینه - جان و روح دلهایی تو ... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27
بخش هشتم - واحد - ای ساقی لب تشنگان...
بخش هشتم - واحد - ای ساقی لب تشنگان... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27
بخش دهم - دودومه - ای اهل حرم میر و علمدار...
بخش دهم - دودومه - ای اهل حرم میر و علمدار... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27
بخش دوازدهم - تک - به خاک شهیدان راه تو...
بخش دوازدهم - تک - به خاک شهیدان راه تو... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27
بخش چهاردهم - شور - تو که غیر صلاح و...
بخش چهاردهم - شور - تو که غیر صلاح و... - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440 1397/6/27