بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها...
بخش سوم - سرود - از اون بالا دارن میان فرشته ها... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده...
بخش چهارم - سرود - ماه اومده جان و دل از راه اومده... - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) 1397
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440
بخش سوم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شب اول مراسم عزاداری ماه صفر 1440
بخش سوم - زمینه (جان وروح دلهایی تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (جان وروح دلهایی تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش چهارم - زمینه (روی خاک صحرا...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه (روی خاک صحرا...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش پنجم - زمینه (عمو عباس...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - زمینه (عمو عباس...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش ششم - واحد (ای ساقی لب تشنگان...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد (ای ساقی لب تشنگان...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش هفتم - واحد (دیده ام در کربلای دست تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - واحد (دیده ام در کربلای دست تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش هشتم - واحد (بیقرارم و فقط میخوام برم حرم...)
بخش هشتم - واحد (بیقرارم و فقط میخوام برم حرم...) - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش نهم - دودمه (ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش نهم - دودمه (ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش دهم - شور (تو روزگاری که کسی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دهم - شور (تو روزگاری که کسی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش یازدهم - شور (تو که غیر صلاح و خیر من...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش یازدهم - شور (تو که غیر صلاح و خیر من...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام 1440
بخش سوم - زمینه (دل بیتاب اومده...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (دل بیتاب اومده...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هشتم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - شور (لالالالا گل پونه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور (لالالالا گل پونه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - زمینه (اون بالا بالاهایی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - زمینه (اون بالا بالاهایی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - واحد (به کف چون جان گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - واحد (به کف چون جان گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - شور (طفل رباب نخورده آب...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - شور (طفل رباب نخورده آب...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور(حرمت خواهش چشمای منه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور(حرمت خواهش چشمای منه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش هشتم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - زمینه (ماه بلندم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (ماه بلندم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - زمینه (عمو جونم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه_کربلایی سید علی بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه (عمو جونم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه_کربلایی سید علی بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - واحد (باز یل آمده است...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (باز یل آمده است...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - شور (غیر عشق تو میخوام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور (غیر عشق تو میخوام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-پیش زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب پنجم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم- زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب پنجم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - زمینه (خالی شد خیمه گاهت...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (خالی شد خیمه گاهت...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - واحد (روز عاشورا که خورشید...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - واحد (روز عاشورا که خورشید...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - واحد (من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - شور(اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور(اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور (نمیدونم چی اومد سر چشمام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (نمیدونم چی اومد سر چشمام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440