زمینه - تو چشمای اهل حرم زنده شده یاد حسن...
زمینه - تو چشمای اهل حرم زنده شده یاد حسن... - مراسم عزاداری شب ششم محرم 1439
زمینه - سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب ...
زمینه - سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب ... - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1439
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه (ای امید نا امیدا...)
بخش چهارم-زمینه-حاج سید مجید بنی فاطمه (ای امید نا امیدا...) - مراسم عزاداری شب اول محرم 1439
زمینه - سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب ...
زمینه - سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب ... - مراسم عزاداری شب اول محرم 1439