بخش ششم - شور (لالالالا گل پونه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور (لالالالا گل پونه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - زمینه (اون بالا بالاهایی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - زمینه (اون بالا بالاهایی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - واحد (به کف چون جان گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - واحد (به کف چون جان گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - شور (طفل رباب نخورده آب...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - شور (طفل رباب نخورده آب...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور(حرمت خواهش چشمای منه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور(حرمت خواهش چشمای منه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش هشتم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - نغمه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب هفتم محرم ١٤٤٠
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - مناجات - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - زمینه (ماه بلندم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (ماه بلندم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - زمینه (عمو جونم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه_کربلایی سید علی بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه (عمو جونم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه_کربلایی سید علی بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - واحد (باز یل آمده است...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (باز یل آمده است...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - شور (غیر عشق تو میخوام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور (غیر عشق تو میخوام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب ششم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - زمینه (خالی شد خیمه گاهت...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (خالی شد خیمه گاهت...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - واحد (روز عاشورا که خورشید...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - واحد (روز عاشورا که خورشید...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم - واحد (من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - شور(اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور(اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش هفتم - شور (نمیدونم چی اومد سر چشمام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (نمیدونم چی اومد سر چشمام...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب چهارم محرم ١٤٤٠
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - پیش زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم- زمینه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب سوم محرم ١٤٤٠
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش سوم - زمینه (یارا دلبر و دلدارا...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (یارا دلبر و دلدارا...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش چهارم - زمینه (از دل صحرا رسیده ای کاروان...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه (از دل صحرا رسیده ای کاروان...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش پنجم - واحد (کاروانی پر دل های بلانوش و...) - حاج سد مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (کاروانی پر دل های بلانوش و...) - حاج سد مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش ششم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - تک (به خاک شهیدان راه تو...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش هفتم - شور (روضه ی بهشتم به...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (روضه ی بهشتم به...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش هشتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هشتم - شور (اولین بار مگه یادم میره...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب دوم محرم 1440
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش سوم - زمینه (پیشت نباشم دلم آشوبه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (پیشت نباشم دلم آشوبه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش چهارم - زمینه - (با حسین نفس میکشم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - زمینه - (با حسین نفس میکشم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش پنجم - واحد (بنویسید مرا یار اباعبدالله...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (بنویسید مرا یار اباعبدالله...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش پنجم - واحد (بنویسید مرا یار اباعبدالله...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (بنویسید مرا یار اباعبدالله...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش ششم - واحد (فدای تو میشم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - واحد (فدای تو میشم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش هفتم - شور (روضه ی بهشتم ده...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم - شور (روضه ی بهشتم ده...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم عزاداری شب اول محرم 1440
بخش سوم - زمینه (پیشت نباشم دلم آشوبه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (پیشت نباشم دلم آشوبه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم سیاه پوشان محرم ۱۴۴۰ | ۱۳۹۷
بخش چهارم - شور (حسین وای...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - شور (حسین وای...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم سیاه پوشان محرم ۱۴۴۰ | ۱۳۹۷
بخش چهارم - شور (حسین وای...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - شور (حسین وای...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - مراسم سیاه پوشان محرم ۱۴۴۰ | ۱۳۹۷
بخش اول-شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-شعر خوانی-حاج سید مجید بنی فاطمه - عید غدیر ۹۷
بخش دوم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه - عید غدیر ۹۷
بخش سوم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-سرود-حاج سید مجید بنی فاطمه - عید غدیر ۹۷
بخش پنجم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - عید غدیر ۹۷
بخش چهارم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-شور-حاج سید مجید بنی فاطمه - عید غدیر ۹۷
بخش سوم - زمینه (تو التهاب و بی تابه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم - زمینه (تو التهاب و بی تابه...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت مسلم علیه السلام
بخش چهارم - واحد (ای قاتل مرا کشتی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم - واحد (ای قاتل مرا کشتی...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت مسلم علیه السلام
بخش پنجم - واحد (موی تو را به چشم دل...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم - واحد (موی تو را به چشم دل...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت مسلم علیه السلام
بخش ششم - شور (دیوونه منم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم - شور (دیوونه منم...) - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت مسلم علیه السلام
بخش اول - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول - شعرخوانی - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم - روضه - حاج سید مجید بنی فاطمه - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش سوم - روضه - حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی
بخش سوم - روضه - حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی - شهادت امام جواد علیه السلام ۹۷
بخش سوم - زمینه (برای غربتش بخون ای روضه خون...)
بخش سوم - زمینه (برای غربتش بخون ای روضه خون...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش چهارم - زمینه (یه روزی هست که تقویم های تاریخ...)
بخش چهارم - زمینه (یه روزی هست که تقویم های تاریخ...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش پنجم - شور (میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده...)
بخش پنجم - شور (میدونم منو این دنیا خیلی از تو دورم کرده...) - شهادت امام صادق علیه السلام ۹۷
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش چهارم-زمینه(موذن حرم اذان بگو)
بخش چهارم-زمینه(موذن حرم اذان بگو) - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-شور(حسین نجاتم بده)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-شور(حسین نجاتم بده)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(حرمت خواهش چشمای منه)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(حرمت خواهش چشمای منه)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-زمینه(تو منو زدی صدا یا اخی ادرکنی)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-زمینه(تو منو زدی صدا یا اخی ادرکنی)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-قرآن به سر گرفتن-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-شور(فرقم شده مثل پهلوی فاطمه)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-شور(فرقم شده مثل پهلوی فاطمه)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب ششم هشت شب عاشقی 1397
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش اول-مناجات-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش دوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش دوم-روضه احساسی-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش سوم-روضه-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش چهارم-زمینه(مهر تو به دلم افتاد)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش چهارم-زمینه(مهر تو به دلم افتاد)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش پنجم-زمینه(یه عاشق یه معشوق دوتا کربلایی)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش پنجم-زمینه(یه عاشق یه معشوق دوتا کربلایی)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش ششم-شور(غرورم له شده مثل بدنت..)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش ششم-شور(غرورم له شده مثل بدنت..)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397
بخش هفتم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه
بخش هفتم-شور(اللهم رب شهر الرمضان)-حاج سید مجید بنی فاطمه - شب پنجم هشت شب عاشقی 1397